Warszawa głosuje

Warszawa głosuje

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – ZGŁOSZENIA DO dnia 16 października

opublikowano: Czwartek, 10 Września 2015 - 14:58, Łukasz Pardyka

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w swojej dzielnicy, najpóźniej do 16 października Druk – składający się z formularza wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz z formularza zgody na przyjęcie pełnomocnictwa – dostępny jest w każdej dzielnicy. W wersji elektronicznej wniosek można znaleźć pod adresem http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania-w-wyborach.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat)  
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa)  

 

Przez pełnomocnika głosować mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Do grupy osób, które mogą głosować przez pełnomocnika należą także seniorzy który najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wspólny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.) zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.

Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (do 8 maja) stosownego oświadczenia, w urzędzie w którym sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzieli pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w:

 • obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • domach studenckich,
 • obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Wniosek w wersji elektronicznej można pobrać tutaj: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/spo...